PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 22367.12392125
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 21178.532795