PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 23356.72985625
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 22115.550975