PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 20886.5416725
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19776.62883