PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 22152.664935
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 20975.47018