PRODAJNA CENA POLUGA 250 GRAMA
EUR 11121.7099032
OTKUPNA CENA POLUGA 250 GRAMA
EUR 10480.0727934