PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 44519.5250661
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 42358.3830726