PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 41479.8505674
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 39466.2655884