PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 46489.2367905
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 44232.477723